VEDTEKTER FOR FBU

Vedtatt i de enkelte medlemsorganisasjoner, og stadfestet av Unionsmøtet 03. Mars 1999. Reviderte vedtekter vedtatt av Unionsmøtet den 4.juni 2014.


§ 1    Organisasjon

Frikirkelig Barne- og ungdomsunion (FBU) er en sammenslutning av evangeliske frikirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, og består av alle de tilsluttede organisasjoners medlemmer.

Samarbeidet baseres på Bibelen som Guds Ord, den apostoliske trosbekjennelse og Lausannepakten som uttrykk for den felles kristne, evangeliske lære.

Frikirkelig Barne- og ungdomsunions formål er å skape kontakt og fremme samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og i forhold til andre aktører, for å styrke organisasjonenes barne- og ungdomsarbeid.

§ 2    Medlemsskap

Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion består av:

Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU)
Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU)
De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd (DFEF-BUR)
Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF)
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)
Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

Barne- og ungdomsorganisasjoner eller –bevegelser som ønsker medlemsskap i FBU, sender søknad om medlemskap til Frikirkelig Barne- og ungdomsunions Unionsmøte v/leder vedlagt organisasjonens vedtekter og opplysninger om virksomhet og medlemstall, der de bekrefter at de anerkjenner FBUs vedtekter som grunnlag for medlemsskap.

Nye medlemsorganisasjoner opptas ved enstemmighet av FBUs Unionsmøte, og gis fulle rettigheter og plikter fra det tidspunkt vedtaket er fattet. Eventuell utmeldelse skjer ved skriftlig melding til Unionsmøtet som bekrefter utmeldelsen.

§ 3    Organisering

En representant fra hver av medlemsorganisasjonenes ledelse utgjør Unionsmøtet i Frikirkelig Barne- og ungdomsunion. De møter med det antall stemmer som fremgår av denne paragraf.

Organisasjonene har også anledning til å oppnevne vararepresentant for sin faste representant.

Unionsmøtet velger leder, nestleder og sekretær, som utgjør unionens arbeidsutvalg. Disse velges for et år av gangen.

Unionsmøtet er FBUs generalforsamling og øverste myndighet, og ledes av Arbeidsutvalget v/ leder.

Frikirkelig Barne- og ungdomsunions medlemsorganisasjoner har en stemme pr påbegynt 1.000 medlemmer i organisasjonen etter organisasjonens egen definisjon pr. 31.12 året før. Dog kan ingen av medlemmene ha 50 % eller mer av stemmene alene.

§ 4    Virksomhet, beslutninger

Frikirkelig Barne- og ungdomsunion samles etter innkalling fra lederen så ofte som nødvendig, dog minst 1 gang pr. kalenderår. For øvrig kan Unionsmøtet innkalles når 2 av organisasjonene ber om det.

Den enkelte organisasjon dekker utgifter til reise for sin representant til unionsmøtet.

Frikirkelig Barne- og ungdomsunion er beslutningsdyktig når minst 3 av organisasjonene er representert.

Hvis en representant ønsker å rådføre seg med sin organisasjon før vedtak fattes, kan enten saken utsettes eller beslutning fattes med forbehold om endelig vedtak på et senere møte.

Dersom vedkommende representants organisasjon er i mot vedtaket, sendes skriftlig protest innen 30 dager etter at referat fra møtet er mottatt. I så fall skal saken behandles i nytt møte.

En sak som vedtas i møte for annen gang blir bindende for Frikirkelig Barne- og ungdoms-union, med unntak av den/de organisasjon(er) som stemte imot.

Regnskap skal godkjennes og årsmelding behandles innen 30. juni hvert år.

§ 5    Økonomi

Hver medlemsorganisasjon betaler en medlemskontingent som fastsettes av Unionsmøtet hvert år. Medlemskontingenten graderes i forhold til antall stemmer i Unionsmøtet. Frikirkelig Barne- og ungdomsunion skal ut over dette være selvfinansierende.

Nye medlemsorganisasjoner betaler summen av de to foregående års medlemskontingent, i forhold til sitt medlemstall, i tillegg til årskontingenten for inneværende år ved opptak.

Dersom det er nødvendig for å skaffe nødvendige midler til Frikirkelig Barne- og ungdomsunions virksomhet, kan Frikirkelig Barne- og ungdomsunion vedta at de tilsluttede organisasjoner bør bidra med et nærmere fastsatt beløp. De enkelte medlemsorganisasjoner beslutter selv i hvilken grad de vil yte slik støtte.

§ 6    Forretningsmessig virksomhet

Vedtak som innebærer ansettelse av personell, igangsetting av forretningsmessig virksomhet, eller opptak av lån, krever enstemmighet.

§ 7    Endring av vedtekter

Forandring av Frikirkelig Barne- og ungdomsunion vedtekter krever 2/3 flertall av et beslutningsdyktig Unionsmøte. Forslag til endring av vedtekter i vedtektene må være innkommet til Frikirkelig Barne- og ungdomsunion senest 3 måneder før forslaget kan behandles. Før endelig vedtak kan fattes må forslaget være sendt til høring, og alle organisasjonene må ha hatt minst 1 måneds frist på seg for å avgi uttalelse.

Unntatt fra dette er språklige revisjoner eller endringer som følge av endringer i medlemsorganisasjonene jfr. § 2. Disse gjøres av Unionsmøtet som ordinær sak.

§ 8    Oppløsning

Forslag om oppløsning behandles på linje med endring av vedtekter § 7. Forslag til oppløsning av FBU må inneholde forslag til hvordan FBUs eiendeler skal fordeles.